Natrag na popis

KOMANDA STUPNJA PRIJENOSA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ručica mjenjača 1

R : brzina za vožnju unazad.

N : neutralni položaj.

D : uobičajeno kretanje prema naprijed.

B : kretanje prema naprijed sa snažnim regenerativnim kočenjem.

Kontrolno svjetlo A prikazuje uključeni stupanj prijenosa.

Sljedeći informativni simboli mogu se pojaviti na zaslonu instrumentne ploče B:

2: položaj uključenog stupnja prijenosa

3 : položaj koji je dostupan iz trenutnog položaja pomicanjem ručice mjenjača 1 za jedan stupanj naprijed ili nazad

4 : položaj koji je dostupan iz trenutnog položaja pomicanjem ručice mjenjača 1 za dva stupnja naprijed ili nazad.

Prikazani simboli 3 ili 4 označuju stupnjeve prijenosa koji se mogu odabrati. Ako ti simboli nisu prikazani, stupnjevi prijenosa ne mogu se odabrati iz trenutnog položaja.

Željeni će stupanj prijenosa treperiti na instrumentnoj ploči ako nije dostupan iz trenutno uključenog položaja ručice mjenjača.

Pokretanje

Dok motor radi, na instrumentnoj se ploči prikazuje poruka READY POKRETANJE, ZAUSTAVLJANJE MOTORA, ručica mjenjača automatski prelazi u položaj N.

Za izlaz iz položaja N obavezno pritisnite prednju papučicu kočnice.

Pritisnite papučicu kočnice (kontrolno svjetlo c na zaslonu A se gasi), pomaknite ručicu iz položaja N.

Vozilo se može pokrenuti samo ako kabel za punjenje nije priključen na vozilo.

Smetnje u vožnji

Na strani vozača upotrebljavajte isključivo tepihe prikladne za vaše vozilo, koji se pričvršćuju na prethodno ugrađena pričvršćenja, te redovito provjeravajte njihovo pravilno pričvršćenje. Nemojte postavljati više tepiha jedan na drugi. Opasnost od zaglavljenja papučica.

Impulsni birač

Ručicu mjenjača 1 pomaknite za jedan ili dva stupnja prema naprijed ili prema nazad da biste uključili željeni položaj (R, N, D ili B), a zatim otpustite ručicu te će se ona vratiti u stabilni položaj.

Odabrani je položaj prikazan na instrumentnoj ploči zajedno s kontrolnim svjetlom 2 ispred položaja.

Ako neki uvjeti onemogućuju mijenjanje položaja, željeni položaj treperi na instrumentnoj ploči.

Vožnja u načinu rada D

Kada odaberete položaj D dok je vozilo zaustavljeno, vozilo se pomiče prema naprijed čim otpustite papučicu kočnice (bez pritiskanja papučice gasa).

Tijekom vožnje pritisnite papučicu gasa da biste postigli željenu brzinu.

Vožnja u načinu rada B

Ovaj način rada omogućuje dinamičniju regenerativnu vožnju. Prilikom otpuštanja papučice gasa, vozilo upotrebljava regenerativno kočenje za usporavanje. Na taj način motor stvara veću električnu struju te tako omogućuje punjenje pogonskog akumulatora.

Kada odaberete položaj B dok je vozilo zaustavljeno, vozilo se pomiče prema naprijed čim otpustite papučicu kočnice (bez pritiskanja papučice gasa).

U načinu rada B, regenerativno će kočenje biti slabije ako je akumulator hladan ili napunjen u cijelosti.

Iz položaja D prijeđite u položaj B ili B te D.

Za prebacivanje iz jednog položaja u drugi nagnite ručicu za jedan ili dva stupnja prema nazad.

Položaj ručice mjenjača potvrđuje se svijetljenjem odabranog položaja na instrumentnoj ploči te uključivanjem kontrolnog svjetla 2.

Posljednji odabrani položaj (B ili D) ostaje upamćen te će biti prvi od dva položaja koja su dostupna iz trenutnog položaja N ili R.

Za prelazak u brzinu za vožnju unazad

Dok je vozilo zaustavljeno i dok motor radi, a položaj N, D ili B je uključen, pritisnite papučicu kočnice i pomaknite ručicu prema naprijed za dva stupnja. Na instrumentnoj ploči pali se svjetlo R.

Svjetla za vožnju unazad upalit će se čim odaberete brzinu za vožnju unazad (kontakt je uključen) i, ovisno o vozilu, kameru za vožnju unazad. KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD.

Napomena: dok motor radi, a vozilo se kreće brzinom između 0 i 8 km/h te je uključen položaj N ili R, nije potrebno pritiskati papučicu kočnice za uključivanje položaja D. To je korisno kada manevri za parkiranje zahtijevaju izmjenjivanje brzine za vožnju naprijed i brzine za vožnju nazad.

Parkiranje vozila

Kad je vozilo zaustavljeno, pokrenite motor. Prazan se hod uključuje, a automatska se parkirna kočnica automatski primjenjuje.

Prilikom otvaranja vrata, poruka “Stavite u N” prikazuje se na instrumentnoj ploči ako je ručica mjenjača u položaju koji nije N te ako motor nije isključen.

Kada je ručica u položaju N, pogonski se kotači ne blokiraju automatski. Provjerite je li vozilo imobilizirano prije nego što ga napustite.

U slučaju udarca u podvozje vozila prilikom manevriranja (primjer : udarac u kamen, visoki pločnik ili neku drugu komunalnu opremu) možete oštetiti vozilo (na primjer: iskrivljenje osovine), električni strujni krug ili pogonski akumulator.

Ne dodirujte elemente strujnog kruga ni tekućine.

Kako bi se izbjegla opasnost od nesreće, dajte vozilo na pregled Predstavniku marke.

Opasnost od teških ozljeda ili strujnog udara i opasnost po život.

UPOTREBA MJENJAČA