SIGURNOSNI POJASEVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za svoju sigurnost, uvijek u vožnji privežite sigurnosni pojas. Osim toga, morate se ponašati u skladu sa zakonom države u kojoj se nalazite.

Prije pokretanja motora najprije namjestite položaj za vožnju, a zatim sjedala ostalih putnika i namjestite sigurnosni pojas u optimalan položaj za najbolju zaštitu.

Podešavanje položaja za vožnju

- Udobno se smjestite na sjedalu (nakon što ste povukli vaš kaput, sako...). To je neophodno za ispravan položaj leđa;

- primaknite ili odmaknite sjedalo kako biste mogli doseći papučice. Položaj vašeg sjedala mora biti u skladu s položajem papučica kada su do kraja pritisnute. Naslon sjedala mora biti podešen tako da vaše ruke ostanu blago savinute;

- podesite visinu sjedišta. Ovo podešavanje omogućuje vam izbor položaja sjedala, koji pruža najbolji mogući pregled; 

- podesite položaj upravljača.

Podešavanje sigurnosnih pojaseva

Za pravilno podešavanje i postavljanje sigurnosnih pojaseva na svim sjedalima:

- podesite sjedala (položaj sjedala i kut naslona sjedala, ako postoji);

- udobno se smjestite na sjedalu;

- pomaknite pojas za zaštitu prsnog koša 1 što je moguće bliže dnu vrata, a da se zapravo ne naslanja na njega (prema potrebi prilagodite visinu sigurnosnog pojasa ako je dostupno) i provjerite je li pojas za zaštitu prsnog koša 1 u dodiru s ramenom;

- postavite trbušni pojas 2 tako da leži ravno na bedrima i uz zdjelicu.

Pojas mora stajati što je bliže moguće tijelu. Npr.: izbjegavajte debelu odjeću, umetnute predmete...

Da bi stražnji sigurnosni pojasovi ispravno funkcionirali, provjerite je li stražnja klupa pravilno zabravljena STRAŽNJA KLUPA.

Nepravilno podešeni ili usukani sigurnosni pojasevi mogu dovesti do ozljeda u slučaju nesreće.

Upotrebljavajte jedan sigurnosni pojas samo za jednu osobu, dijete ili odraslog čovjeka.

Čak se i trudnice moraju vezati. U tom slučaju pazite da pojas zdjelice nije prejako zategnut u donjem dijelu trbuha bez stvaranja dodatnog razmaka.

Zabravljenje

Povucite pojas lagano i bez naglih potezanja te provjerite zabravljenje jezičca 3 u kućište 4 (provjerite zabravljenje povlačenjem jezičca 3).

U slučaju blokiranja pojasa, pustite pojas da se namota unazad, a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako je vaš pojas potpuno blokiran, povucite pojas lagano, ali snažno, kako biste ga izvukli za približno 3 cm. Pustite ga da se sam namota,a zatim ga ponovno odmotajte.

Ako se problem i dalje javlja, potražite savjet Predstavnika marke.

Prednji sigurnosni pojasevi

ß Podsjetnik A nekorištenja sigurnosnog pojasa vozača i, ovisno o vozilu, sigurnosnog pojasa suvozača

Prikazuje se na središnjem zaslonu prilikom uključivanja kontakta ako sigurnosni pojas vozača ili suvozača nije zavezan (ako je sjedalo suvozača zauzeto).

Ako je osoba na sjedalu, a jedan od dva sigurnosna pojasa nije vezan ili se otkopča dok se vozilo kreće brzinom većom od približno 20 km/h, upalit će se A ß kontrolno svjetlo i oglasiti zvučni signal na otprilike 120 sekundi.

Napomena: u nekim slučajevima, predmet ostavljen na sjedištu suvozačevog sjedala može uključiti kontrolno svjetlo upozorenja.

Upozorenje na nekorištenje stražnjeg pojasa

Kontrolno svjetlo B ß prikazuje se na središnjem zaslonu prilikom uključivanja kontakta. Popraćen je grafičkim prikazom 67 koji svaki put obavještavaju vozača o tome jesu li stražnji sigurnosni pojasevi zavezani:

- uključivanja kontakta;

- vrata su otvorena;

- zakopčavanja ili nezakopčavanja stražnjeg pojasa.

Objašnjenje grafičkog prikaza 6 ili 7:

- zeleno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas je zakopčan;

- crveno kontrolno svjetlo: sigurnosni pojas nije zakopčan.

Kad je brzina vozila manja od približno 20 km/h, prilikom svakog zakopčavanja ili otkopčavanja stražnjeg pojasa uključit će se kontrolno svjetlo B ß i grafike 67 u trajanju od približno 60 sekundi.

Ako vozilo dosegne ili prekorači brzinu od približno 20 km/h i otkopča se jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva tijekom putovanja, treperi kontrolno svjetlo B ß i oglašava se zvučni signal u trajanju od 30 sekundi. Osim toga, grafike 67 pojavljuju se na središnjem zaslonu približno 60 sekundi, a indikator odgovarajućeg sjedala postaje crven.

Uvijek provjerite jesu li putnici straga pravilno zakopčali svoje pojaseve i odgovara li broj prikazanih zakopčanih sigurnosnih pojaseva broju zauzetih stražnjih sjedala.

Napomena: predmet ostavljen na sjedištu jednog od prednjih sjedala u nekim slučajevima može aktivirati kontrolno svjetlo.

Odbravljivanje

Pritisnite gumb 5, kalem za namatanje povlači pojas. Popratite ga rukom.

Stražnji pojasevi 8

Zabravljenje, odbravljenje i podešavanje vrše se na isti način kao i za prednje pojaseve.

Provjerite dobar položaj i rad stražnjih sigurnosnih pojaseva nakon svakog pomicanja stražnje klupe.

Informacije koje slijede odnose se na prednje i stražnje sigurnosne pojaseve vozila.

- Dijelovi sustava koji su tvornički ugrađeni ne smiju se mijenjati: sigurnosni pojasevi i sjedala kao i njihova pričvršćenja. Za posebne slučajeve (npr.: postavljanje dječjeg sjedala) potražite savjet kod Predstavnika marke.

- Nemojte upotrebljavati mehanizme koji stvaraju razmak između pojasa (na primjer: kvačica, kopča, itd.) jer prelabavi sigurnosni pojas može prouzročiti povrede u slučaju nesreće.

- Nikada ne provlačite pojas prsnog koša ispod ruke niti iza leđa.

- Nemojte upotrebljavati sigurnosni pojas za više od jedne osobe i nikada nemojte vezati malu bebu ili dijete na vašim koljenima sa svojim sigurnosnim pojasom.

- Sigurnosni pojas ne smije biti usukan.

- Nakon nesreće, dajte provjeriti pojaseve i zamijenite ih ako je potrebno. Isto tako, zamijenite sigurnosne pojaseve ukoliko dođe do njihovog oštećivanja..

- Prilikom postavljanja sjedala stražnje klupe pazite da dobro postavite sigurnosne pojaseve i kopče kako biste ih mogli pravilno upotrebljavati.

- Pazite da umetnete jezičac sigurnosnog pojasa u odgovarajuće kućište.

- Nemojte ništa umetati u područje kućišta za zabravljivanje pojasa jer bi to moglo omesti njegov pravilan rad.

- Provjerite je li kućište zabravljenja ispravno postavljeno (osobe ili predmeti ne smiju ga sakriti, zgnječiti, zakloniti...).