Natrag na popis

ZVUČNI I SVJETLOSNI UPOZORITELJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zvučni upozoritelj

Pritisnite jastučić na upravljaču A za uključivanje zvučnog upozoritelja.

Svjetlosni upozoritelj

Za svjetlosno upozorenje povucite ručicu 1 prema sebi pa je pustite.

Svjetla pokazivača smjera

Pomaknite ručicu 1 u istom smjeru u kojem želite okrenuti kolo upravljača.

Impulsni način rada

Kratko pomaknite ručicu 1 prema gore ili dolje, ne prelazeći točku otpora, a zatim je otpustite: ručica će se vratiti u prvobitni položaj, a odgovarajući pokazivač smjera zatreperit će tri puta.

é Svjetla upozorenja

Pritisnite prekidač 2.Taj mehani-zam uključuje istovremeno četiri pokazivača smjera i bočne pokazivače smjera.

Smije se upotrebljavati samo u slučaju opasno-sti kako bi se ostali vozači upozorili da se morate zaustaviti na neuobičajenom odno-sno zabranjenom mjestu ili u posebnim uvje-tima vožnje ili prometa.