Natrag na popis

PREDNJA SJEDALA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Za pomicanje naprijed ili nazad

Ovisno o vozilu, podignite polugu 1 ili ručicu 4 za odbravljivanje. U željenom položaju, otpustite ručicu i provjerite je li zabravljenje dobro.

Za podešavanje visine sjedišta sjedala vozača

Djelujte na ručicu 3 onoliko puta koliko je potrebno:

- prema gore za podizanje sjedišta;

- prema dolje za spuštanje sjedišta.

Za podešavanje nagiba naslona

Ovisno o sjedalu, spustite ili podignite ručicu 2 i nagnite naslon do željenog položaja.

ð Grijano sjedalo

Dok motor radi, djelujte na prekidač 5, pali se svjetlosno kontrolno svjetlo.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Kako učinkovitost sigurnosnih pojaseva ne bi bila narušena, preporučamo vam da ne naginjete previše unazad naslone sjedala.

Pazite da zabravljenje naslona sjedala bude dobro.

Nikakvi predmeti ne smiju se nalaziti na podu (sjedalo vozača): naime u slučaju naglog kočenja, ti predmeti mogu skliznuti pod papučice i onemogućiti njihovu upotrebu.

Položaj ravni pod

Ovisno o vozilu, naslon na strani putnika se može preklopiti na sjedište i tako dolazi u položaj ravnog poda.

- Držite ručicu 4 i pomaknite sjedalo unazad do kraja;

- maksimalno spustite naslon za glavu;

- držite naslon za gornji dio kako biste pripremili spuštanje;

- povucite ručicu 2 i preklopite naslon sjedala prema naprijed (sjedište se samo spušta do poda);

- pazite da niti jedan predmet ne ometa djelovanje na sjedalo;

- nagnite naslon za glavu 5 tako da ga postavite ispod armaturne ploče.

Sjedao se automatski zabravljuje ; provjerite je li ispravno zabravljeno.

Ponovno namještanje sjedala

Pazite da niti jedan predmet ne ometa djelovanje na sjedalo.

- Povucite ručicu 2 i podignite naslon sjedala, te provjerite je li njegovo zabravljenje dobro;

- ponovo namjestite sjedište tako da postavite vašu ruku ispred sjedišta.

Dok je stražnja klupa preklopljena, pažljivo rukujte prednjim sjedalima.

Maksimalna masa na sjedalu u položaju ravnog poda: ravnomjerno raspoređenih 80 kg.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Pazite da pridržavate naslon sjedala prilikom postavljanja u položaj ravnog poda. Opasnost od ozljeda.

Postavite vašu ruku ispred sjedišta prilikom njegovog vraćanja na mjesto. Opasnost od priklještenja.

Verzija s prednjom klupom s 2 sjedeća mjesta

Nasloni se mogu preklopiti (u jednom ili dva dijela).

Za preklapanje naslona

Povucite jezičce 67 kako biste odbravili naslone i spustite naslone AB.

Za vraćanje naslona u uspravan položaj

Vratite naslone i zabravite ih na nosačima.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Kako biste izbjegli opasnost od povreda provjerite da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova. Za vrijeme djelovanja na sjedalo, pazite na ništa ne ometa dijelove koji se pokreću niti njihovo zabravljivanje.

Prednja sjedala

Smetnje u radu

(ovisno o vozilu)

Ako bočna klizna vrata ne rade, spustite ručicu 8, držite komandu za vrijeme preklapanja naslona sjedala i klizno pomaknite sjedalo prema naprijed.

Za vraćanje sjedala u udoban položaj, skliznite ju unazad.

Podesite sjedalo i provjerite je li ispravno zabravljeno.